Volební program

Šest věží, spojených zdmi nymburských hradeb, šest vzájemně se doplňujících témat, na jejichž konci je „Město, kde se každý rád zastaví.“

NAŠE PRIORITY:  

 • transparentnost, otevřenost, vstřícnost a přehlednost

 • zajištění většího pocitu bezpečí v ulicích města

 • systémové plánování rozvoje s důrazem na efektivní nakládání s finančními prostředky města

 • věcná komunikace a spolupráce všech zastupitelů v zájmu obyvatel města

 • spojení labských břehů, spojení generací, péče o všechny věkové a zájmové skupiny obyvatel

 • ucelená propagace města a plné využití jeho potenciálu (lokalita, historie, kultura, sport, tradice)

1) Občan a běžný život ve městě

 • výstavba nové lávky pro pěší a prozatímní řešení formou bezbariérové kyvadlové dopravy
 • zvýšení tlaku na kraj v otázce zbudování západního obchvatu a nového mostu přes Labe, jako nezbytného kroku pro zklidnění dopravy ve městě
 • revitalizace sídliště Jankovice
 • usnadnění pohybu cyklistů po městě
 • modernizace a efektivní využití kamerového systému jako jednoho z prvků prevence kriminality, posílení počtu strážníků v ulicích města a obnovení dalších preventivních programů MP
 • náprava dopravního značení a parkování (centrum, Kostelní náměstí, Lipová ulice…), přehodnocení umístění zastávek autobusové dopravy (postrádáme ji např. v blízkosti nemocnice)
 • přemístění farmářských trhů tak, aby nekomplikovaly dopravu ve městě (např. lokalita terasy za Eliškou)
 • více finančních prostředků na souvislé opravy komunikací v návaznosti na součinnost všech dotčených majitelů inženýrských sítí (nezasahovat opakovaně do již opravených komunikací)
 • podpora větší dostupnosti zdravotní péče ve městě (postrádáme zubní pohotovost, lékárnu v centru města a non-stop lékárnu)
 • nastartujeme vzájemnou užší spolupráci mezi městem a místními podnikateli, kteří jsou důležitou součástí života ve městě
 • ochrana životního prostředí – jasná pravidla pro vznik nových provozů a důsledná kontrola a postih stávajících a potencionálních znečišťovatelů

2) Občan patriot (máme být na co hrdí)

 • citlivá rekonstrukce Kostelního náměstí, Kaplanky, kaple Sv. J. Nepomuckého a dalších kulturních památek města s maximálním využitím dotačních titulů
 • zpřístupnění dalších památek v majetku města včetně zavedení průvodcovských služeb (např. naše akce S KLIDEM za historií)
 • návraty tradic – podpora atmosféry svátků (např. advent v centru po čtyři týdny)
 • náhrada nevhodných dřevin v ulicích, dosadba nových (s ohledem na výsadbu ve vhodném ročním období a výběr vhodných druhů, abychom zajistili co nejmenší úhyn stromu a snížili náklady na péči o nově vysazené dřeviny) 
 • ucelená propagace památek a jednotlivých akcí konaných ve městě
 • navrhneme řešení vedoucí k zpřístupnění kostelní věže sv. Jijí, bez nutnosti zatížení městského rozpočtu
 • obnovení a rozvoj spolupráce s partnerskými městy Nymburka (např. naše akce S KLIDEM k moři)
 • připomínání osobností našeho města

3) Občan a volný čas (podpora aktivit všeho druhu)

 • hospodárné, efektivní a urychlené řešení problematiky plaveckého bazénu
 • znovuzařazení již zhotoveného projektu multifunkčního hřiště při ZŠ RAF do plánovaných akcí
 • propojení stávajících cyklostezek
 • vyhledání vhodné lokality a předložení návrhu na zbudování psího parku
 • zahájení diskuze o přeměně záchytných kotců pro psy v městský útulek
 • vyhledání místa pro vybudování odstavného parkoviště mimo centrum města s návazností na cyklostezku
 • rozšíření nabídky areálu Veslák o letní plovárnu
 • podpora kulturních, společenských a sportovních akcí s ohledem na zajištění pestré a vyvážené nabídky pro všechny věkové a zájmové kategorie obyvatel
 • oživení břehů Labe, městských parků a dalších míst pravidelnými sezónními akcemi (např. naše cvičení v Parku Pod Hradbami, naučná stezka v lesoparku Ostrov, divadelní představení pro děti v přírodě atd.)
 • podporujeme zachování hřiště TJ Sokol Drahelice ve stávající lokalitě

4) Občan a radnice

 • uveřejňování srozumitelných a přehledných informací, zpřehlednění webu města (zpřístupnění důležitých informací o chodu města)
 • větší transparentnost (zveřejnění předpisu k zadávání veřejných zakázek, kniha proplacených faktur atd.)
 • efektivnější hospodaření s majetkem a financemi města, strategické plánování s ohledem na dotační možnosti
 • umožníme občanům rozhodovat o části městských financí (tzv. participativní rozpočet)
 • zajištění větší vstřícnosti a snadnější komunikace s městským úřadem a vedením města
 • vytvoření studentských a seniorských komisí pro přijímání podnětů z řad daných věkových kategorií
 • obnovení „pátků se starostou“
 • jednoznačné vymezení kompetencí příspěvkových organizací vůči zřizovateli
 • využití výhod koordinace dobrovolníků

5) Občan junior (školák, školáček)

 • zavedení pravidelných „multioborových“ sportovních dnů s propojením školského zařízení, rodičů, dětí a sportovních klubů (např. náš letošní Den pro sport)
 • zpestření nabídky volnočasových aktivit pro starší děti a mládež (skatepark, venkovní posilovna, free wi-fi zóna)
 • podpora přílivu učitelů s vhodnými aprobacemi do základního školství (např. využití volných školních bytů)
 • v případě zájmu podpoříme vznik jeslí pro naše nejmenší
 • rozšíření našeho projektu Radnice dětem
 • harmonizace systému poskytování dotací a grantů pro sportovní kluby, mateřská, skautská, nízkoprahová centra a sdružení

6) Občan senior

 • využití znalostí a zkušeností našich aktivních seniorů při pořádání různých přednáškových, kulturních a sportovních akcí
 • povedeme v patrnosti významná jubilea našich nejstarších spoluobčanů a přijdeme s včasnou gratulací
 • zlepšování servisu a nabídky služeb pro seniory (např. naše akce na podporu „taxi“ pro seniory Chari Car)
 • nastartování spolupráce mezi mateřskými, základními školami a seniory (propojování generací) 
 • rozšíření našeho projektu Radnice seniorům
 • zavedení pravidelných posezení s hudbou (např. naše Adventní akce, Nymburský Den Žen a Podzimní setkání)
Copyright © 2021 Nymburk s klidem