Volební program 2022

Věříme, že jsme vám v minulém volebním období dokázali, že volební program pro nás nejsou jen prázdná slova.  I tentokrát vám náš program představujeme jako šest věží, spojených zdmi nymburských hradeb. Šest důležitých, vzájemně se doplňujících témat.

1. Zpříjemníme a zjednodušíme běžný život obyvatel.

 • revitalizace sídliště Jankovice bude pokračovat IV. a V. etapou

(aktuálně probíhá III. etapa revitalizace, I. a II. jsme úspěšně dokončili, doplňuje se zeleň a mobiliář)

 • chystáme se rekonstruovat další ulice dle připravených projektů

(např. Tyršova ulice, ulice U Skály, Brigádnická, U Růžáku, Park V Kolonii)

 • posílíme kapitolu rozpočtu určenou na souvislé opravy komunikací a chodníků

(rekonstrukce chodníků potřebují např. ulice Purkyňova, Resslova, V Kolonii, Dvořákova, Poděbradská, Hálkova, V Zahrádkách, Maršála Koněva, Nádražní, U cukrovaru, Tyršova, Bedřicha Smetany, Máchova, Soudní nebo Dopravní)

 • revitalizujeme terasy Eliška

(projekt je připraven, má stavební povolení)

 • chceme vybudovat parkovací dům v centru a u hlavního nádraží (zpracovává se urbanistická studie podoby a řešení dopravní situace v lokalitách)  
 • zklidníme dopravu ve městě

(západní obchvat a nový most přes Labe považujeme za nezbytný krok pro zklidnění dopravy ve městě, budeme pokračovat v tlaku na Středočeský kraj, obchvat bude nově zahrnut do Zásad územního rozvoje)

 • chystáme se na revitalizaci přednádražního prostoru a přilehlé parkovací plochy

(spolupracujeme s majitelem budovy hlavního nádraží, Správou železnic, na přípravě projektové dokumentace revitalizace objektu a navazujících ploch)

 • zasadíme se o vybudování cyklověže

(ta umožní bezpečně zanechat své kolo v blízkosti hlavního nádraží)

 • propojíme lokality Na Hroudách se sídlištěm Drahelice

(ve spolupráci s developery stavícími v této lokalitě)

 • vybudujeme levobřežní cyklostezku pod kamenným mostem od nové lávky na Ostrov

(projektová dokumentace je před dokončením, prověřujeme vhodný dotačním titul, do konce roku bude vyhlášena soutěž na zhotovitele)

 • upravíme dopravní značení a budeme systémově řešit parkování v historickém centru města

(zadána byla analýza současného stavu a prověření možných řešení)

 • rozšíříme počet zastávek autobusové dopravy i s ohledem na nově budované obydlené lokality

(např. Na Hroudách, U Magny apod.)

 • budeme pokračovat ve zkvalitňování a rozšíření zdravotní péče v rámci Nemocnice Nymburk

(zaměříme se např. na oddělení ortopedie a pediatrie)

 • přeměníme stávající plavecký bazén na rehabilitační centrum Nemocnice Nymburk
 • budeme pokračovat v modernizaci a efektivním využití kamerového systému jako jednoho z prvků prevence kriminality
 • posílíme počet strážníků ve městě a obnovíme další preventivní programy MP
 • podpoříme vznik nových pracovních míst (při jednání s investory nových provozů zohledňujeme i vznik nových pracovních míst)
 • podpoříme spolupráci města s místními podnikateli

2. Zajistíme ve městě zdravé životní prostředí.

 • udržíme nastolený trend zvyšování podílu veřejné zeleně ve městě
 • najdeme možnosti energetických úspor u budov v majetku města a zrealizujeme je

(probíhá analýza budov za účelem umístění fotovoltaiky)

 • zavedeme třídění odpadů od všech domů v Nymburce a optimalizujeme počet sběrných míst

(již jsme zavedli na sběrných místech třídění kovů a olejů, od října budou do systému svozu plastu a papíru od domů zapojeny všechny ulice města)

 • jednou z našich priorit je ekologický přístup v péči o zeleň a hospodaření s dešťovou vodou

(dodržujeme nová pravidla v péči o travnaté plochy, příprava realizace dešťových zahrad atd.)

 • nahradíme zelené travní pásy u komunikací trvalkovými výsadbami nenáročnými na údržbu
 • revitalizujeme zeleň v dalším úseku cyklostezky na pravém břehu Labe od Lidušky po odbočku před Doky
 • realizujeme připravený projekt obnovy zeleně v ulici Boleslavská třída od nadjezdu po ulici Bedřicha Smetany a Palackého třída od nádraží po Velké Valy
 • zkvalitníme péči o lesopark Ostrov

(zpracovává se metodika péče o tuto lokalitu)

 • započneme s revitalizací zeleně u Labských teras

(zpracovává se projekt na liniový park mezi cyklostezkou a výstavbou)

 • dokončíme revitalizaci parku u Obecního domu

(fontána je v provozu, návazné drobné zahradní úpravy probíhají, přibydou hrací prvky a odpočinková zákoutí)

 • chystáme se revitalizovat park Hrdinů včetně rekonstrukce fontány
 • v našem zájmu je využívání obnovitelných zdrojů energie a elektromobilita

(letos zprovozníme tři nabíjecí stanice na elektrokola)

 • budeme dbát o ochranu životního prostředí

(důsledná kontrola a postih stávajících a potencionálních znečišťovatelů, jasná pravidla pro vznik nových provozů)

3. Ukážeme, že Nymburk je turisticky atraktivní cíl a my máme být na co hrdí.

 • dokončíme rekonstrukci kaple sv. Jana Nepomuckého

(finalizujeme projekt vnitřního osvětlení a zpřístupnění prostoru nad klenbou, vybrán byl typ nových židlí, navrácen oltářní obraz)

 • započneme s celkovou rekonstrukcí Starého Děkanství

(projekt kavárny, výstavních prostor atd. je připraven k realizaci, projednáváme etapizaci a možné dotační tituly)

 • zrekonstruujeme Kostelní náměstí

(studie z roku 2018 je z hlediska památkové péče i architekta města nepřijatelná – nebyla v žádné fázi konzultována s příslušnými odbory, bude třeba nechat zpracovat nový návrh. Pro jeho zadání jsme nechali zpracovat archeologický průzkum lokality a byl zadán stavebně historický průzkum.)

 • dokončíme proměnu naší radnice

instalaci nového nasvětle(nově byly vymalována obřadní síň, opravena socha sv. Václava, opraveny vstupní dveře s portálem, startuje rekonstrukce podloubí, připravujemení fasády)

 • zpracujeme projekt rekonstrukce krematoria prohlášeného v roce 2017 Národní kulturní památkou
 • budeme aktivně a uceleně propagovat památky a tradiční i nově zavedené akce města
 • podpoříme průvodcovskou činnost našeho Turistického informačního centra (připravují se nové tematické okruhy)
 • dokončíme expozici v Turecké věži a otevřeme ji veřejnosti
 • najdeme využití pro staré pivovarské sklepy pod penzionem Panorama
 • vytipujeme vhodnou lokalitu a vybudujeme tzv.  Stellplatz

(místo pro krátkodobé stání obytných dodávek a karavanů)

 • oživíme a budeme dále rozvíjet spolupráci se zahraničními partnerskými městy

(např. obnovení naší akce S KLIDEM k moři, zvýhodněné zájezdy do partnerských měst pro Nymburáky)

 • nenecháme zapomenout odkaz významných osobností našeho města ani osudy našich zmizelých sousedů
 • pustíme se do další fáze rekonstrukce kina Sokol

(rekonstrukce sociálního zařízení a kompletní výměna sedaček zvýšila komfort posezení, je třeba se pustit do dalších fází na základě připravené studie z roku 2021)

 • budeme usilovat o vznik oficiální Městské galerie
 • zrenovujeme informační systém v ulicích v návaznosti na přijatý vizuál města
 • budeme nadále podporovat vlastníky nemovitostí při rekonstrukci budov v památkové zóně města
 • prověříme možnost obnovy vodního prvku u restaurace Skleník

4. Budeme podporovat volnočasové aktivity Nymburáků.

 • postavíme plavecký bazén v lokalitě u Labe

(probíhá výběrové řízení na zhotovitele)

 • zrekonstruujeme zimní stadion

(studie je připravena, probíhá výběrové řízení na administrátora koncesního řízení)

 • vybudujeme skatepark na Hasičárně (probíhá aktualizace a oprava připravených projektů, letos je třeba vysoutěžit dodavatele, tak aby náš skatepark zařadil do plánu realizací pro příští rok)
 • budeme udržovat zavedené tradice a podporovat a iniciovat vznik nových, podpoříme kulturní, společenské a sportovní akce

(zavedli jsme tradici rozsvěcení svíček v oknech radnice a bohatší adventní program, důraz klademe na vánoční výzdobu města, obnoven je masopust, tradiční akce oživeny food festivaly, nový je Street art festival, Pietní připomínka 16. srpna 1634, Můzy na valech, jazzové večery nebo výtvarné a foto soutěže, Vítání jara, oslava Velikonoc, Den Elišky Přemyslovny, Den pro sport, Silvestr na náměstí…)

 • zachováme trend zajištění pestré a vyvážené nabídky pro všechny věkové a zájmové kategorie obyvatel
 • zachováme úroveň podpory sportovních klubů

(z rozpočtu města je jim poskytováno ročně cca 12 milionů)

 • zmodernizujeme městskou knihovnu a Hálkovo divadlo

(knihovna instaluje výdejní bibliobox, řeší se nové osvětlení, vzhled interiéru a vstupního průchodu)

 • zahájíme revitalizaci multifunkčního hřiště při ZŠ RAF

(projekt je připraven, zahájíme revitalizaci po etapách)

 • revitalizujeme sportoviště mezi ZŠ Komenského a COPem jako společnou investici města a Středočeského kraje
 • projekt je zpracován, jednání probíhají)
 • podpoříme rozšíření sportovních nabídek areálu Veslák

(zpracovává se studie)

 • budeme pokračovat v postupném budování hřiště v lokalitě Všechlapský Vrch

(zde postupně naplňujeme připravenou studii)

 • vybudujeme další psí park
 • oživíme břehy řeky a parky pravidelnými sezónními akcemi

(např. naše cvičení v Parku Pod Hradbami a na Špičce, Nordic walking, paddleboardy…)

 • vybudujeme zázemí fotbalistům TJ Sokol Drahelice

(projekt kabin je připraven, proběhla přeložka ČEZ)

 • dokončíme revitalizaci náplavky na Zálabí (instalace drobných herních prvků pod lipami, finalizace úpravy břehů atd.)

5. Proměníme Nymburk v město otevřené občanům.

 • spustíme nový web města a plně zprovozníme portál občana pro zjednodušení komunikace s radnicí

(poplatky, žádosti a další již vyřídíte z pohodlí domova)

 • chceme zajistit plně elektronický chod úřadu s důrazem na proklientskou komunikaci úředníků s občany
 • hospodaření radnice bude trvale transparentní

(veřejné zakázky, výběrová řízení, průběhy investičních akcí, to vše přehledně zveřejněné)

 • budeme pokračovat v tradici participativního rozpočtu

(o využití části peněz rozhodují sami občané)

 • budou pokračovat „pátky se starostou“
 • zachováme pravidelná setkávání občanů s vedením města v jednotlivých lokalitách
 • budeme ještě aktivněji využívat možností vícezdrojového financování

(personálně byl posílen odbor investic o specialistu na tyto záležitosti…)

 • postaráme se o efektivní hospodaření s majetkem a financemi města a o strategické plánování s ohledem na dotační možnosti

6. Vytvoříme město přátelské všem generacím.

 • navýšíme kapacity školských zařízení na základě vyhotovené analýzy rozvojových možností města

(byla zadána analýza možného rozšíření ZŠ RAF, další výstavbu plánujeme v lokalitě Drahelic u bývalých Doků)

 • nově postavíme mateřskou školu Růženka s rozšířenou kapacitou

(vypisujeme výběrové řízení na projekt, ten z roku 2018 nepočítal s navýšením kapacity. Vše plánujeme s ohledem na získání dotačních prostředků.)

 • chystáme se navýšit kapacitu školy ZŠ Tyršova využitím budovy Janoušek
 • opravíme zpevněné plochy v MŠ U Pejska a kočičky

(byl vybrán dodavatel stavebních prací)

 • budeme pokračovat ve vzájemném propojování sportovních klubů, rodičů a dětí
 • rozšíříme nabídku herních prvků a mobiliáře na dětských hřištích a v lesoparku Ostrov je obnovíme 
 • budeme pokračovat v projektu Radnice dětem a rozšíříme ho
 • optimalizujeme kritéria pro poskytování dotací a grantů sportovním klubům s ohledem na podporu dětí a mládeže
 • využijeme znalostí a zkušeností našich aktivních seniorů a propojíme je s naší nejmladší generací
 • budeme pokračovat v osobních gratulacích našim nejstarším spoluobčanům
 • budeme pokračovat v projektu Radnice seniorům a rozšíříme ho
 • budeme podporovat pečovatelské služby nabízené v rámci Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady

(podporujeme kvalitní a dostupnou péči poskytovanou v pohodlí domova, protože „doma je doma“)

 • rozšíříme péči o seniory v rámci Nemocnice Nymburk

(probíhá rekonstrukce pavilonu s nově vybudovanými lůžky následné péče)

 • budeme pokračovat v odstraňování bariér ve městě
 • plánujeme vybudování senior centra v Docích ve spolupráci se soukromým investorem
 • zachováme cenově dostupné bydlení pro seniory v městských domech v ulici Soudní a Purkyňova 
Copyright © 2024 Nymburk s klidem